Bustidningen

För dig som vill få veta lite - annat…

Nämndplan för Barn- och utbildningsnämnden
år 2016 och planperioden 2017-2018


"Skolväsendet är mål- och resultatstyrt. Staten sätter upp mål och fastställer den reglering som gäller för
barn och utbildning. De offentliga och enskilda huvudmännen ansvarar sedan för, inom regelverkets
ramar, att organisera och bedriva verksamheten så målen nås.
Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska ges förutsättningar för ett livslångt
lärande. De ska inhämta och utveckla kunskaper och värden och hänsyn ska tas till barns och elevers olika
behov. Uppdraget betyder alltså att verksamheten ska uppväga skillnader i barns och elevers olika
förutsättningar så att de kan tillgodogöra sig utbildningen."

Så börjar inledningen till alla de vackra ord som du kan läsa i den beslutade nämndplanen som sägs ska styra bl a verksamheten inom Vingåkers skolor.

Jag läser med både glädje och viss förvåning följande:

Kommunfullmäktige har beslutat att alla elever i Vingåkers kommuns skolor ska nå gymnasiebehörighet. Därför satsar nämnden år 2016 och efterföljande år på följande resultatmål 

För information om indikatorer, målnivåer och uppfyllelsetid, se Stratsys - kommunens verksamhetsstyrnings program. 

Klicka på bilden och du kan öppna en pdf-fil och läsa vad som antas (?) ska förbättra resultatet av verksamheten inom Vingåkers skolor…

Nämndplan 2016
Nämndplan 2016.pdf (317.78KB)
Nämndplan 2016
Nämndplan 2016.pdf (317.78KB)